Svein Helgesen har sin faglige kompetanse fra pedagogikk og organisasjons- og ledelsesfag og har innehatt faglig/administrative og politiske lederroller i kommune, fylkeskommune og stat (kommunalsjef, plan- og utredningssjef, utdanningsdirektør, ordfører, fylkesvaraordfører og statssekretær i Kunnskapsdepartementet). Han har FoU-erfaring fra stilling som seniorforsker ved Rogalandsforskning.

Helgesen har de siste ti årene hatt en rekke konsulentoppdrag med fokus på organisasjon, ledelse og planarbeid i kommunal sektor, samt prosessveilederoppgaver i forbindelse med kommunereformen (Nye Stavanger kommune). Han har fungert som mentor for rådmenn og andre kommunale ledere og har erfaring fra arbeid med å rekruttere rådmann.

Svein Helgesens fremste fortrinn er kombinasjon av faglig kompetanse og politisk og faglig/ administrativ ledelse på alle forvaltningsnivå i offentlig sektor. Han var i 2013 ansvarlig for utvikling og gjennomføring av studiet «Ledelse og læringskultur» i regi av Høgskolen Stord/Haugesund. Han er en erfaren foreleser og foredragsholder og har skrevet bøker og artikler, blant annet boka «Bedre leder» (sammen med professor Tom Tiller, Høyskoleforlaget 2011).

X